Logopeed ja eripedagoog

Mida teeb logopeed?

 • Selgitab välja logopeedilist abi vajavad lapsed/õpilased, nende probleemid, planeerib individuaalsed kõneravi tunnid, seab vajalikud eesmärgid, koostab kõneraviplaani ja töökavad
 • Teostab süstemaatilist tööd kirjutamis- ja lugemisraskuste ning nende eeloskuste arendamiseks või juba saavutatud oskuste korrigeerimiseks, arendab jutustamisoskust ja teksti mõistmist
 • Teostab süstemaatilist tööd õpilaste kirjutamis- ja lugemispuuete (düsleksia, düsgraafia) korrigeerimiseks
 • Töö hulka kuulub erinevate suulise kõne probleemide väljaselgitamine (nt mutism, häälduspuuded, kõnetakistused, kõnemotoorika häired, häälehäired jne) ja nende korrigeerimine
 • Valib vajalikud vahendid lapse/õpilase/ kliendi kõnearengu toetamiseks
 • Nõustab lastevanemaid ja õpetajaid laste kõne arendamiseks
 • Hindab laste verbaalset käitumis- ja suhtlemisoskust, fikseerib selle sobival viisil
 • Nõustab lapsevanemaid laste kõne arengu toetamisel
 • Nõustab pedagooge ja /või teisi spetsiifiliste suulise ja kirjaliku kõne probleemidega laste õppe- kasvatustöö organiseerimisel (IÕK; IAK, hindamine)

Mida teeb eripedagoog?

 • Selgitab välja eripedagoogilist abi vajavad lapsed/ õpilased, nende kognitiivsed vajadused ja võimalused ning planeerib tunnid eripedagoogilise abi osutamiseks, seab eesmärgid, koostab plaani ja töökavad
 • Õpilaste arengu toetamine: taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemisprotsesside arendamine õpiraskuste korral
 • Õppeainekeskne õpilaste õppimise toetamine: õppemetoodika soovitamine, õppematerjalide valik ja koostamine, sobiva õppekorralduse ja õppekeskkonna valik, õpioskuste ja enesekontrolli kujundamine
 • Lastevanemate nõustamine erivajadustega õpilaste arendamisel ja toimetuleku toetamisel, õpioskuste, -hoiakute ja –harjumuste kujundamisel ja toimetuleku toetamisel
 • Pedagoogide nõustamine diferentseeritud õppetöö ja hindamise korraldamisel, IAK/IÕK koostamisel, spetsiifilise puudega laste õppe organiseerimisel ja vajalike õppevormide rakendamisel
 • Pedagoogide toetamine lapsele/ õpilasele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate kasutamisel

Ühine ala

 • Erivajaduste hindamine, märkamine ja sekkumine
 • Tagab konfidentsiaalsuse kliendi kohta käiva informatsiooni haldamisel
 • Nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege
 • Annab tagasisidet lapse/õpilase arengu kohta lapsevanematele ja teistele spetsialistidele, vajadusel õpetajatele
 • Osaleb koostöövõrgustiku töös
 • Eritasemeliste õppekavade soovitamine ja nende rakendamine
 • Vajadusel osalemine arenguvestlusel
 • Vajadusel soovitab täiendavaid uuringuid erialaspetsialistide juures
 • Kõnearendustöö õpilastega, ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamine
 • Selgitustöö laste arengu toetamise valdkonnas
 • Koolivalmiduse ja/või koolipikenduste hindamine