Scroll Top

Üldtingimused

Üldtingimuste koostamisel on arvesse võetud Võlaõigusseaduse 41. peatükis, Isikuandmete kaitse seaduses, Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ja Psühhiaatrilise abi seaduses sätestatut.

Teavitatud nõusolek

Asutuses vastuvõtuaja broneerimisega annab klient asutusele vaba ja teadliku nõusoleku saada kliendi kohta Tervise infosüsteemist ja teistelt tervishoiuteenuste osutajatelt kliendile osutavate teenustega seotud teavet.

Vastuvõtuaja tühistamine

Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne kokkulepitud vastuvõtuaega on kliinikul õigus esitada patsiendile arve vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Vastuvõtule saabumine

Vastuvõtule soovitame saabuda aegsasti, et jõuaksite registratuuris teha vajalikud toimingud ja tasuda makse. Registratuuri töötajale palume esitada isikut tõendav dokument, v.a. juhul kui tegemist on anonüümse teenusega.


Kliiniku ruumides on keelatud pildistada, filmida ja salvestada heli.

 • Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 • Kliendi inimväärikus on puutumatu, asutuse spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 • Saada vajadustele vastavat teenust.
 • Saada teavet raviprotsessist ja teenustest, läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, kui selle teabe andmine ei ole vastuolus Psühhiaatrilise abi seaduses sätestatuga
 • Saada teavet vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest.
 • Saada privaatsust kõikides teenuse- ja raviprotsessides.
 • Saada teenindava personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud.
 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 • Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 • Kliente koheldakse võrdselt ega diskrimineerita soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni tõttu.
 • Kõigis lastega seotud teenustes seatakse esikohale lapse huvid.
 • Kliinik tunnustab ja austab puuetega inimeste õigusi.
 • Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga kliiniku juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.
 • Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.
 • Saabuda vastuvõtule õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooniga ja hügieeniliselt puhtana. Kui klient vastuvõtule hilineb või kliendil pole võimalik kokkulepitud ajal asutusse tulla, teavitab klient sellest viivitamatult kliiniku teenindavat personali esimese võimaliku sidekanali abil (telefon, elektronpost, sotsiaalmeedia jne).
 • Teatada kokkulepitud vastuvõtuajast loobumise korral kliinikule sellest vähemalt kolm tööpäeva varem.
 • Avaldada tervishoiuteenuse osutajale oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja lepingu täitmiseks vajab.
 • Informeerida teenust osutavat spetsialisti või raviarsti koheselt kui teenuse käigus ilmnevad kõrvalekalded või klient tunneb ebamugavust või valu.
 • Mitte ilmuda teenuse osutamisele narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega.
 • Mitte saabuda teenuse osutamisele nakkusohtlikus seisundis. Vastava seisundi ilmnemisel on klient kohustatud teavitama sellest eelnevalt asutuse teenindavat personali.
 • Pidada kinni kliiniku sisekorrast ning teenindava personali juhistest, korraldustest ja nõudmistest.
 • Suhtuda lugupidavalt teistesse klientidesse, teenindavasse personali ja kliiniku ruumides viibivatesse kolmandatesse isikutesse ning kliiniku  varasse.
 • Nõustuda kliinikult teenust või ravi saades ettemaksu tasumisega.
 • Nõustuda enda poolt kliinikule tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimisega.
 • Anonüümset teenust soovides teavitada sellest teenindavat personali vastuvõtuaja broneerimisel.
 • Lõpetada teenuste osutamine kliendile, kes on üldtingimusi oluliselt rikkunud.
 • Lepinguvabadusest tulenevalt keelduda tervishoiuteenuste lepingu sõlmimisest või jätkamisest isikuga, kes on pannud toime olulise lepingurikkumise või käesolevate üldtingimuste rikkumise kliinikus või mõnes teises meditsiiniasutuses ja asutusel on selle kohta piisavalt usaldusväärseid andmeid või teavet.
 • Keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega klientidele.
 • Keelduda teenuste osutamisest kliendile, kes ei ole end hügieeniliselt korrastanud.
 • Teenusele mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uued vastuvõtuajad.
 • Vastuvõtule hilinemise korral on kliinikul õigus osutada kliendile vastuvõtt osalises mahus või keelduda teenuse osutamisest kui selle osutamine ei ole enam võimalik.
 • Üldtingimuste olulise rikkumise ja seejärel teenuse osutamise lõpetamise korral on kliinikul õigus juhtunust informeerida teenuse tellijat, kui selleks on mõni teine asutus (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, perearst jt).
 • Nõuda kliendilt asutusele tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
 • Nõuda teenuse või ravi osutamise eest ettemaksu.
 • Järgima tervishoiuteenuse osutamise lepingute puhul kehtiva võlaõigusseaduse 41. peatükis sätestatut.
 • Sõlmima tervishoiuteenuse osutamise lepingu iga kliendiga kes ei ole toime pannud olulist üldtingimuste või lepingurikkumist kliinikus või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniasutuses.
 • Osutama klientidele kõrgetasemelist ja kvaliteetset tervishoiuteenust.
 • Tagama kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused.
Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.